بنرهای تبلیغاتی در وبسایت "اینگونه"، به خوشایندترین شکل ممکن در طراحی کلی صفحات جای گرفته اند. چیدمان به گونه ای است که خواننده به جای فراری دادن نگاه خود از بنرهای مزاحم که همچون قالبی محتوای سایت را احاطه کرده اند، بی اختیار نگاهش به سمت بنر های تبلیغاتی کشیده خواهد شد. دلیل این ادعا ساده است؛ بنر های تبلیغاتی وبسایت "اینگونه" مزاحمتی برای محتوای سایت ایجاد نخواهند کرد که کاربر را وادار به فرار از آنها بکند. با توجه به آنچه گفته شد، شرایط سختگیرانه ای جهت طراحی بنر ها وجود خواهد داشت که در نهایت نیز به سود آگهی دهنده خواهد بود.

 

برای اطلاع از چگونگی پذیرش و ثبت آگهی های تبلیغاتی با ایمیل آدرس ad@ingooneh.com تماس حاصل فرمایید.